Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Jaworski Ośrodek Kultury

Kolorowy pasek

Ogłoszenie


DYREKTOR JAWORSKIEGO OŚRODKA KULTURY OGŁASZA NABÓR

NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO


Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy): Jaworski Ośrodek Kultury, Rynek 5,
59-400 Jawor

Wymiar czasu pracy: Pełny etat, umowa o pracę

Określenie stanowiska: Główny Księgowy Jaworskiego Ośrodka Kultury.

Wymagania niezbędne:

Wykształcenie - osoba powinna spełniać jeden z poniższych warunków:

 1. ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 - letnią praktykę w księgowości,

 2. ukończoną szkołę średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6 - letnią praktykę w księgowości,

 3. jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

 4. posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Wymagania formalne:

 1. obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

 3. brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

 4. znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków Głównego Księgowego.

Osoby, które nie spełnią wszystkich powyższych wymogów nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość przepisów z zakresu:

  • ustawy o finansach publicznych,

  • ustawy o rachunkowości,

  • prawa podatkowego (PIT, CIT, VAT, podatków lokalnych i opłat),

  • prawa ubezpieczeń społecznych i prawa pracy,

  • podstaw prawa zamówień publicznych,

 1. umiejętność sporządzania sprawozdawczości finansowej, budżetowej oraz statystycznej,

 2. doświadczenie w prowadzeniu księgowości w jednostkach sektora finansów publicznych,

 3. znajomość programów: finansowo – księgowych (Płatnik, Rewizor, Gratyfikant),

 4. bardzo dobra znajomość obsługi komputera,

 5. zdolności analityczne (sporządzanie planów i analiz finansowych),

 6. predyspozycje do pracy na stanowisku kierowniczym, organizowania pracy, współdziałania w grupie,

 7. komunikatywność, konsekwencja w realizacji zadań, dokładność, sumienność, odpowiedzialność,

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. prowadzenie rachunkowości Jaworskiego Ośrodka Kultury zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,

 2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

 3. sporządzanie sprawozdawczości finansowej,

 4. sporządzanie planów finansowych oraz okresowych sprawozdań z ich realizacji,

 5. opracowanie oraz przestrzeganie rocznego harmonogramu realizacji dochodów wydatków,

 1. bieżący nadzór oraz analizą sytuacji finansowej Jaworskiego Ośrodka Kultury,

 2. opracowanie projektów wewnętrznych przepisów dotyczących prowadzenia rachunkowości,

 3. wykonywanie innych, nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych należą do kompetencji Głównego Księgowego.

Informacja warunkach pracy na stanowisku Głównego Księgowego.

Praca Głównego Księgowego zaliczana jest do prac siedzących, w pomieszczeniu przeznaczonym dla działu księgowości Jaworskiego Ośrodka Kultury. Kandydata musi cechować odporność na stres. Praca wykonywana jest z wykorzystaniem komputera.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys zawodowy (CV),

 • list motywacyjny opatrzony klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014, poz. 1662 z późn. zm.),

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 • kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje osoby składającej,

 • kserokopia dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,

 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z praw publicznych,

 • oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

 • inne dokumenty, np. referencje,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji.

Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Jaworskiego Ośrodka Kultury lub pocztą na adres: Jaworski Ośrodek Kultury, Rynek 5, 59-400 Jawor
z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Głównego Księgowego”, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2017 roku. do godz.15.00.

Aplikacje, które wpłyną do Jaworskiego Ośrodka Kultury po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje dodatkowe:

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o terminie dalszego postępowania.


Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie BIP Jaworskiego Ośrodka Kultury

Jawor, dnia 18.01.2017 r.


DYREKTOR

Jaworskiego Ośrodka Kultury


Paweł Opaliński

Metadane

Źródło informacji:dyrektor
Data utworzenia:2017-01-18 15:11:15
Wprowadził do systemu:dyrektor
Data wprowadzenia:2017-01-18 15:11:20
Opublikował:dyrektor
Data publikacji:2017-01-18 15:13:59
Ostatnia zmiana:2017-01-18 15:14:06
Ilość wyświetleń:466

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij